Phỏng vấn nhân viên

Số điện thoại tiếp nhận ứng tuyển.

Trung tâm tuyển dụng làm thêm của GU
(Vào các ngày từ 10:00~19:00)

PAGE TOP

LIFE at FR

>

GU STORE STAFF

>

Phỏng vấn nhân viên