Yêu cầu tuyển dụng

Yêu cầu tuyển dụng

Yêu cầu tuyển dụng

Nhân viên dự bị Làm thêm bán thời gian Làm thêm ngắn hạn
Điều kiện tuyển dụng 18 tuổi trở lên
※Không phải học sinh cấp 3
Nhân viên dự bị hoặc nhân viên làm thêm sau khi làm việc và đã có kinh nghiệm thì sẽ có cơ hội đăng kí làm nhân viên chính thức.
18 tuổi trở lên
※Không phải học sinh cấp 3
Nhân viên dự bị hoặc nhân viên làm thêm sau khi làm việc và đã có kinh nghiệm thì sẽ có cơ hội đăng kí làm nhân viên chính thức.
18 tuổi trở lên
※Không phải học sinh cấp 3
Điều kiện làm việc Tuần làm 4~5 ngày
(Tháng làm 100 tiếng trở lên )
Tuần làm 2~
(Tháng làm dưới 100 tiếng )
Thời gian làm việc : không điều kiện
Thời hạn làm việc: dưới 2 tháng
Từ trong khoảng 7:00~23:00, có thể trao đổi với chủ quán về thời gian làm và ngày làm( Tuần nghỉ 2 ngày ~)
Chế độ làm thêm giờ Làm thêm ngoài giờ hành chính Ngày làm trên 8 tiếng, tuần làm trên 40 tiếng, thì phần làm dư sẽ được thanh toán theo quy định của công ty. Cộng thêm 25% lương.
Làm thêm vào ban đêm Từ 22 giờ trở đi đến 5 giờ sáng sẽ được tăng 25 % lương.
Phí đi lại Tùy vào từng cửa hàng
Tăng lương Cứ 3 tháng 1 sẽ có cơ hội tăng lương 1 lần (20~200yen) -
Lương thưởng Năm 2 lần ( Tháng 4・10) theo quy định của công ty ( Quản lí vùng trở lên) -
Nghỉ có lương Khi vào công ty từ 6 tháng trở lên, sẽ có các ngày nghỉ có lương theo hợp đồng đã kí kết Khi vào công ty từ 6 tháng trở lên, tùy vào thời gian làm việc chính thức để quyết định -
Bảo hiểm xã hội Nếu hợp đồng đã kí kết là tuần làm 20 tiếng trở lên thì sẽ tham gia bảo hiểm ( ngoại trừ học sinh làm thêm ban ngày) -
Bảo hiểm lao động Bảo hiểm tai nạn lao động
Bảo hiểm việc làm Tuần làm trên 20 tiếng phải tham gia
( ngoại trừ học sinh làm thêm ban ngày)
※Chỉ dành cho những bạn làm trên 31 ngày theo hợp đồng đã kí kết.
Mua hàng giảm giá Các bạn sẽ nhận được phiếu mua hàng giảm giá tại GU
Nhân viên dự bị
Điều kiện tuyển dụng 18 tuổi trở lên
※Không phải học sinh cấp 3
Nhân viên dự bị hoặc nhân viên làm thêm sau khi làm việc và đã có kinh nghiệm thì sẽ có cơ hội đăng kí làm nhân viên chính thức.
Điều kiện làm việc Tuần làm 4~5 ngày
(Tháng làm 100 tiếng trở lên )
Từ trong khoảng 7:00~23:00, có thể trao đổi với chủ quán về thời gian làm và ngày làm ( Tuần nghỉ 2 ngày ~)
Chế độ làm thêm giờ Làm thêm ngoài giờ hành chính Ngày làm trên 8 tiếng, tuần làm trên 40 tiếng, thì phần làm dư sẽ được thanh toán theo quy định của công ty. Cộng thêm 25% lương.
Làm thêm vào ban đêm Từ 22 giờ trở đi đến 5 giờ sáng sẽ được tăng 25 % lương.
Phí đi lại Tùy vào từng cửa hàng
Tăng lương Cứ 3 tháng 1 sẽ có cơ hội tăng lương 1 lần (20~200yen)
Lương thưởng Năm 2 lần ( Tháng 4・10) theo quy định của công ty ( Quản lí vùng trở lên)
Nghỉ có lương Khi vào công ty từ 6 tháng trở lên, sẽ có các ngày nghỉ có lương theo hợp đồng đã kí kết
Bảo hiểm xã hội Nếu hợp đồng đã kí kết là tuần làm 20 tiếng trở lên thì sẽ tham gia bảo hiểm ( ngoại trừ học sinh làm thêm ban ngày)
Bảo hiểm lao động Bảo hiểm tai nạn lao động
Bảo hiểm việc làm Tuần làm trên 20 tiếng phải tham gia ( ngoại trừ học sinh làm thêm ban ngày)
Chỉ dành cho những bạn làm trên 31 ngày theo hợp đồng đã kí kết.
Mua hàng giảm giá Các bạn sẽ nhận được phiếu mua hàng giảm giá tại GU
Làm thêm bán thời gian
Điều kiện tuyển dụng 18 tuổi trở lên
※Không phải học sinh cấp 3
Nhân viên dự bị hoặc nhân viên làm thêm sau khi làm việc và đã có kinh nghiệm thì sẽ có cơ hội đăng kí làm nhân viên chính thức.
Điều kiện làm việc Tuần làm 2~
(Tháng làm dưới 100 tiếng )
Từ trong khoảng 7:00~23:00, có thể trao đổi với chủ quán về thời gian làm và ngày làm ( Tuần nghỉ 2 ngày ~)
Chế độ làm thêm giờ Làm thêm ngoài giờ hành chính Ngày làm trên 8 tiếng, tuần làm trên 40 tiếng, thì phần làm dư sẽ được thanh toán theo quy định của công ty. Cộng thêm 25% lương.
Làm thêm vào ban đêm Từ 22 giờ trở đi đến 5 giờ sáng sẽ được tăng 25 % lương.
Phí đi lại Tùy vào từng cửa hàng
Tăng lương Cứ 3 tháng 1 sẽ có cơ hội tăng lương 1 lần (20~200yen)
Lương thưởng Năm 2 lần ( Tháng 4・10) theo quy định của công ty ( Quản lí vùng trở lên)
Nghỉ có lương Khi vào công ty từ 6 tháng trở lên, tùy vào thời gian làm việc chính thức để quyết định
Bảo hiểm xã hội Nếu hợp đồng đã kí kết là tuần làm 20 tiếng trở lên thì sẽ tham gia bảo hiểm ( ngoại trừ học sinh làm thêm ban ngày)
Bảo hiểm lao động Bảo hiểm tai nạn lao động
Bảo hiểm việc làm Tuần làm trên 20 tiếng phải tham gia ( ngoại trừ học sinh làm thêm ban ngày)
Chỉ dành cho những bạn làm trên 31 ngày theo hợp đồng đã kí kết.
Mua hàng giảm giá Các bạn sẽ nhận được phiếu mua hàng giảm giá tại GU
Làm thêm ngắn hạn
Điều kiện tuyển dụng 18 tuổi trở lên
※Không phải học sinh cấp 3
Điều kiện làm việc Thời gian làm việc : không điều kiện
Thời hạn làm việc: dưới 2 tháng
Từ trong khoảng 7:00~23:00, có thể trao đổi với chủ quán về thời gian làm và ngày làm ( Tuần nghỉ 2 ngày ~)
Chế độ làm thêm giờ Làm thêm ngoài giờ hành chính Ngày làm trên 8 tiếng, tuần làm trên 40 tiếng, thì phần làm dư sẽ được thanh toán theo quy định của công ty. Cộng thêm 25% lương.
Làm thêm vào ban đêm Từ 22 giờ trở đi đến 5 giờ sáng sẽ được tăng 25 % lương.
Phí đi lại Tùy vào từng cửa hàng
Tăng lương -
Lương thưởng -
Nghỉ có lương -
Bảo hiểm xã hội -
Bảo hiểm lao động Bảo hiểm tai nạn lao động
Bảo hiểm việc làm Tuần làm trên 20 tiếng phải tham gia ( ngoại trừ học sinh làm thêm ban ngày)
Chỉ dành cho những bạn làm trên 31 ngày theo hợp đồng đã kí kết.
Mua hàng giảm giá Các bạn sẽ nhận được phiếu mua hàng giảm giá tại GU

PAGE TOP