Số điện thoại tiếp nhận ứng tuyển.

Trung tâm tuyển dụng làm thêm của GU
(Vào các ngày từ 10:00~19:00)

PAGE TOP

LIFE at FR

>

GU Thông tin tuyển dụng công việc làm thêm